Xu Liu's Website has moved to http://www.xuliu.info.